ijst van Meerjarendoelen 2022

Een meerjarendoel is een doel dat meerdere jaren door Kringloopwinkel De Groene Ezel wordt ondersteund, tot het beoogde einddoel van het doel bereikt is.

 Stichting Stop Poverty

Doel stichting: Het ondersteunen van kansarme kinderen, gezinnen en lokale organisaties op het gebied van educatie, gezondheid en armoedebestrijding. Uitgangspunt hierbij is het werken aan lokaal eigenaarschap (zelfredzaamheid).

Project: Integrale aanpak waardoor binnen een aantal jaren de gemeenschap in Bopadhengo volledig zelfredzaam en zelfstandig is.
Contactpersoon: Arie Kruizing

Stichting Friends Indeed

Doel stichting: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Project: Kinderen met een beperking onderwijzen en begeleiden naar een zelfstandig leven.
Contactpersoon: Anne Legeland

 Stichting Timmerproject Guatemala

Doel stichting: De leerlingen (11 – 19 jaar), leren in het Timmerproject Guatemala de grondbeginselen van het timmervak. Het biedt de kinderen en jongeren creatieve vorming en de kans zich voor te bereiden op het vakonderwijs. Het laat hen ontdekken dat ze zelf iets kunnen bedenken en maken. Ze leren met gereedschappen omgaan, technische tekeningen maken en overbrengen op het materiaal, zorgvuldig en veilig werken.

Project: Timmerproject (zie doel stichting). 
Contactpersoon: Maria Gardenier

 Stichting Samay

Doel stichting: Stichting Samay richt zich op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen. het bevorderen van duurzame ontwikkelingssamenwerking op nationaal en internationaal niveau en het stimuleren van een beter milieu en een groter milieubewustzijn op nationaal en internationaal niveau zijn hierbij de belangrijkste doelen.

Project: Agroforestry, met onder meer aanplant van fruitbomen.
Contactpersoon: Menno Staarink